<

УСЛОВИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ

Изисквания към наемателя
При наемане на автомобила, наемателят е длъжен да представи документ за самоличност, като минималната възраст за наемане на автомобил е 20 години.
Валидно свидетелство за правоуправление със стаж най-малко от 1 (една) година.

Форма на плащане
Плащанията се извършват в брой, с кредитна карта или по сметка на фирмата при наемане на автомобила. Депозитът зависи от класа на колата и се връща на клиента при изправното връщане на автомобила.

Общи условия
Минималният период за отдаване под наем на автомобил е 24 часа.
Автомобилът се наема и връща с пълен резервоар, като разликата се таксува 1.50 Евро за литър.
В случай на ПТП или кражба, Наемателят е длъжен да се свърже с МВР-КАТ и Ауто Рент БГ ООД. В противен случай застраховката е невалидна.
Плащането се извършва при подписване на Договор. При наемане на автомобила се подписва Приемо-предавателен протокол.
Щетите, нанесени вследствие на: неправомерно използване на автомобила след употреба на алкохол, наркотици, упойващи медикаменти, теглене на друго МПС или ремаркета, участие в състезания, превозване на товари, преотстъпване автомобила на трети лица, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
Щети, нанесени вследствие на ПТП, кражба, грабеж, за които не е предоставен протокол от МВР - КАТ, се поемат изцяло от наемателя.
Допълнителни услуги
Дневна цена за шофьор за гр.София 30 Евро
Дневна цена за шофьор за страната 40 Евро
Когато приемането и предаването на автомобила става в почивни дни (събота и неделя) ; празнични дни, или в неработно време (след 18:00ч и преди 8:00ч.) в рамките на гр.София, се доплаща такса в размер на 10 евро
Възможност за доставка/прибиране на автомобила от всяка точка на България

Наемане на автомобил за чужбина
Допълнително се заплаща Зелена карта и Каксо за чужбина
Депозит, в размер на 800 еuро, независимо от модел на автомобила.

Допълнително оборудване
вериги за сняг 1еuro/ден
бебешко столче 1euro/ден
багажник за ски 1euro/ден

УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОБУСИ


Фирма "Рент и Транспорт"предлага разнообразна гама автомобили, микробуси и автобуси от различни класове и марки. Всички МПС са в техническо изправно състояние, оборудвани са с климатик, ТВ и видео, микрофон, радиокасетофон, кафе машина и хладилник. Всички автомобили имат застраховка - гражданска отговорност, както и застраховка на местата.

1. С договор се уреждат отношенията между двете страни относно осигуряване на превоз на пътници по определени маршрут и дати от Вас.

2. Наемната цена за МПС се определя на база: цената на км + командировачни на водачите и наем на ден, ако е по-голям престоя.

3. Депозитьт и пьлната наемна цена се заплащат при сключване на договора, който се подписва поне 1 седмица преди тръгването.

4. Наемната цена не включва:
- входни и магистрални такси, тунели , мостове, фериботи, паркинги
- нощувката/ите/ и храната на водача/ите/
- визата на водача/ите/

5. МПС се наемат от офиса на фирмата.

6. При изменение на договорения маршрут, КЛИЕНТА заплаща на място на водача на автобуса /или в офиса ни/ преди отпътуване за България.

7. При просрочено време от договорения КЛИЕНТА заплаща /дори и при фосмажорни обстоятелства/ 50% на ден /от цялата сума/ + командировката на водача, на автобуса /или в офиса ни / преди отпътуване за България. Неизпълнение на задължението за връщане на наето МПС от наемателя при изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по този договор.

8. При пътуване в чужбина е необходим списъка с имената /на латински/, ЕГН и ном. на межд. паспорт на пътниците. За пътуване в България само списък с имената / на български/, който трябва да бъде предаден на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по-късно от пет работни дни. В противен случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не гарантира за тръгването.

9. Пътниците трябва да имат мед. застраховка, която може да се направи в офиса ни.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури автобус / микробус, автомобил/, окомплектован с водач, снабден с достатъчно гориво и всички необходими документи техническо изправно МПС за безпроблемно пътуване.

11. Броя на пътниците не може да надвишава повече от предварително договорената бройка.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури друго превозно средство до 24ч /автобус, микробус или автомобил/ при евентуална повреда , която не може да бъде поправена на място.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не превозва фенове, емигранти и лица търсени от закона,както амбулантни търговци. КЛИЕНТА носи отговорност за тях и поема всички наказания и глоби определени от закона.

14. КЛИЕНТА се задължава да пази автобуса чист и здрав, в противен случай заплаща съответната сума за нанесената щета, като се задължава да заплати на наемодателя пълно обезщетение /вкл. разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем, обезщетение за морални вреди/.

15. Наемателят дава съгласие личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.

16. Всички изменения и допълнение на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

17. Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават чрез преговори между страните, а при недостигане на съгласие - от компетентния съд.

18. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на чл. 228 - 239 от ЗЗД, ЗДП и останалите нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните.